Sponsors

A huge shout out to our generous sponsors and friends who make this event possible! Looking for a sponsor opportunity? Contact info@hackundsoehne.de

  Môi trường phát triển React.
     React components: làm việc với Props and State.
     Thiết kế các khung nhìn với JSX
     React architecture: các mẫu để tạo mã tái sử dụng mạnh mẽ.
     Thêm các loại kiểu với Typescript.
     Tìm nạp dữ liệu bằng Promise và JSON.
     Thêm Redux vào một dự án React.
     React in-depth: Forms, Testing, Routers và Component Lifecycle.
     Hooks: chức năng tái sử dụng linh hoạt giữ trạng thái - State.
Major League Hacking 2020 Season